رضایت نامه ویزیت مجازی یا مشاوره مجازی

----------------------------------

توجه داشته باشید

چنانچه از این قسمت نوبت بگیرید

نوبت شما غیر حضوری بوده و فقط به صورت اینترنتی میتوانید با دکتر مطلق در ارتباط باشید

----------------------------------

در صورتی که به مطب مراجعه نمایید منشی از پذیرفتن شما معذور می باشد

----------------------------------

با توجه به انجام ویزیت و مشاوره مجازی از طریق ازاینترنت رضایت کامل خود را در موارد ذیل اعلام می دارد

لطفاً کلیه مشکلات خود را اعم از علائم بیماری ، داروهایی که قبلا مصرف می کرده اید ، آزمایش و عکس های خود را برای پزشک ارسال نمایید

نتیجه بررسی پزشکی از طریق اینترنت و به صورت غیر حضوری به شما ارائه خواهد شد

مشاوره صادر شده برای شما روی برگه سرنسخه دکتر است و به صورت آزاد می باشد

پس از اتمام و خروج از ویزیت امکان برگشت به سایت و اضافه کردن نکته ای جدید وجود ندارد

----------------------------------